Hovedside  |  NFS  |  Faggrupper  |  Aktuelt  |  FFV  |  Lenker  |  Arkiv  |  Medlemskap  |  Kontakt
>>NFS>>Statutter

Statutter for Norsk Fysisk Selskap

Frst vedtatt p rsmtet 8. juni 1952, revidert p rsmtet 20. juni 1989 og siste revidert p rsmte 17. juni 2001

1. NAVN
Selskapets navn er Norsk Fysisk Selskap.

2. FORML
Selskapet har til forml fremme og sttte forskning, opplysning og samarbeid p fysikkens omrde.

3. MEDLEMSKAP
Som individuelle medlemmer kan etter forslag fra ett av selskapets medlemmer, eller etter sknad, tas opp fysikere med avgangseksamen fra universitet eller tilsvarende utdannelse, andre personer som har gjort seg srlig bemerket ved sin virksomhet innen fagomrdet eller studenter i regulre fysikkrettede studier p universitets- og hgskoleniv. Medlemmer betaler en kontingent fastsatt av rsmtet. Studenter betaler halvparten av denne. Studentkontingent gjelder til utgangen av det ret avgangseksamen avlegges. Som kollektive medlemmer kan tas opp bedrifter og institusjoner som gjennom Norsk Fysisk Selskap gir bidrag til fremme av fysisk forskning. Medlemskap opphrer dersom medlem, etter ha ftt skriftlig varsel, unnlater betale kontingent. resmedlemskap kan innvilges personer som har innlagt seg srlig fortjeneste av selskapets virksomhet. resmedlemmer betaler ikke kontingent.

4. STYRET
Styret bestr av:

  • President (velges p rsmte)
  • Visepresident (velges p rsmte)
  • 7 representanter for faggruppene (velges av faggruppene)

Dessuten velges ett varamedlem. Faggrupperepresentantene har personlige varamenn. Styremte holdes nr presidenten eller 5 av styremedlemmene krever det. Styrets vedtak fattes p grunnlag av alminnelig flertall, idet presidentens stemme gjr utslag ved like stemmetall. For at et styrevedtak skal vre gyldig, m minst 5 medlemmer vre til stede. I den utstrekning det er hensiktsmessig, kan styresaker behandles ved sirkulasjon.

Norske Fysikkstudenters Forening og Norsk Fysikkrd har observatrstatus i Norsk Fysisk Selskap, og kan delta i styremtene med n representant hver. Informasjon om styremter og virksomhet sendes til deres respektive ledere.

Styret kan ta opp individuelle og kollektive medlemmer, samt velge inn resmedlemmer p grunnlag av bestemmelsene i paragraf 3. For innvalg av resmedlemmer kreves enstemmig vedtak av styret. Styret avgir beretning overfor rsmtet om opptak av individuelle og kollektive medlemmer og om innvalg av resmedlemmer. Styret behandler de lpende saker som angr selskapet, og forbereder de saker som skal behandles p rsmtet.

5. RSMTET
Viktigere saker behandles p selskapets rsmte, som innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Dagsorden og mtedokumenter skal sendes til medlemmene senest 2 uker fr mtet. Dette blir gjort elektronisk (e-post) og samtidig blir informasjonen lagt ut p selskapets hjemmesider. Individuelle medlemmer og resmedlemmer har adgang til delta i rsmtet med stemmerett, og kollektive medlemmer kan til rsmtet sende en representant med stemmerett i likhet med vrige medlemmer. P rsmtet avgjres sakene ved alminnelig stemmeflertall, idet presidentens stemme gjr utslag i tilfelle av like stemmetall. Om noen forlanger det, skal det holdes skriftlig avstemming. Ikke mtende medlemmer kan avgi skriftlig stemme ved brev eller e-post, innen 7 dager fr rsmtet.

rsmtet kan vedta resolusjoner om forhold som vedgr fysikken. Resolusjonene skal ha minst 2/3 av de avgitte stemmer p rsmtet. Forslag til resolusjoner m ha vrt sendt styret senest 4 uker fr rsmtet. Som reaksjon p uforutsette, viktige begivenheter kan et enstemmig styre vedta resolusjoner.

Styret skal p rsmtet avgi beretning og framlegge regnskap for den foregende perioden. Styret framlegger p rsmtet budsjettforslag for disponering av selskapets midler for neste to-rs periode. P rsmtet velges president, visepresident og ett varamedlem med funksjonstid 2 r og med adgang til gjenvalg. Faggruppenes representanter og varemedlemmer velges av faggruppene for en 2-rs periode og rsmtet blir informert om resultatene av de faggruppevalg som har foregtt i siste periode. Dersom rsmtet ikke bestemmer noe annet, skal det nye styret tre i funksjon fra begynnelsen av det flgende kalenderr. P rsmtet velges revisor og vararevisor, samt en valgkomite p 3 medlemmer, med funksjonstid to r.

6. FAGLIG VIRKSOMHET
I forbindelse med selskapets rsmte skal det minst hvert annet r arrangeres et fysikermte som faglig foredrags- og diskusjonsmte. Etter behov br det skes arrangert symposier og spesialmter av faglig art for grupper av selskapets medlemmer som har srlig interesser p vedkommende fagomrde. Kollektive medlemmer har adgang til fysikermtene og til symposier og spesialmter med det antall representanter de nsker. Selskapet br, s fremt konomien tillater det, utgi et fysisk fagtidsskrift med innhold av faglig og orienterende art.

7. STATUTTFORANDRINGER
Statuttforandringer krever vedtak p rsmtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Ikke mtende medlemmer kan avgi skriftlig stemme, ved brev eller e-post innen 7 dager fr rsmtet. Forslag om statuttforandringer skal sendes styret senest 4 uker fr rsmtet, og styret skal sende disse til medlemmene senest 2 uker fr rsmtet. Dette blir gjort elektronisk (e-post) og samtidig blir forslaget lagt ut p selskapets hjemmesider.