NORSK FYSIKKRÅD

De nasjonale fagrådene etableres av Universitets og Høgskolerådet (UHR) som samarbeidsorganer for de faglige grunnenhetene under universitetenes fakulteter og for tilsvarende fagmiljø ved andre høgre læresteder. De nasjonale fagrådene vil normalt være tilordnet et nasjonalt fakultetsmøte. I saker som berører flere fagråd, vil de nasjonale fakultetsmøtene ha ansvaret for koordinering. De nasjonale fagrådene skal gi råd i spørsmål av faglig art etter anmodning fra medlemsinstitusjonene eller fra Universitets- og høgskolerådet eller fra vedkommende nasjonale fakultetsmøte. Fagrådene kan også på eget initiativ eller etter anmodning fra andre faglige organer ta opp saker innenfor sitt virkeområde. Oppfølging av slike saker gjøres gjennom den enkelte institusjon eller gjennom relevant fakultetsmøte videre til Universitets- og høgskolerådet.

Norsk Fysikkråd, NFYR, er et slikt nasjonalt fagråd tilordnet det Det Najonale fakultetsmøte i Realfag (NFmR) under UHR. Rådet har for tiden 14 medlemmer med en funksjonstid på 4 år,funksjonstiden er 2 år for internt valgt leder og nestleder. I rådet skal det være to representanter fra hvert av universitetene UiO, NMBU, UiB, NTNU og UiT, dette er normalt instituttledere og stedfortredere for instituttleder. Det oppnevnes ett medlem fra UiS og fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold samt to studentrepresentanter oppnevnt av Norsk Studentunion. Norsk Fysisk Selskap er gitt mulighet til å stille med inntil tre observatører i NFYR, én representant fra universitetsmiljøene, én fra skolene og én fra instituttsektoren.
Vedtektene for fagråd under UHR ble oppdatert i 2011.


Referater fra Fagrådsmøter fra høsten 2009 er tilgjengelig nedenfor:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
13.08.2009 24.03.2010 16.02.2011 14.12.2012 07.08.2013 07.02.2014 20.11.2015  
  10.05.2010       17.10.2014
 
           

Rådets sammensetning fra 01.01.2015Universitet i Oslo

Professor Jøran Moen
j.i.moen@fys.uio.no
Professor Viggo Hansteen (leder til 31.12.2016)
viggo.hansteen@astro.uio.no
Varamedlem: Professor Heidi Sandaker
heidi.sandaker@fys.uio.no
Varamedlem: Professor Øystein Elgarøy
oystein.elgaroy@astro.uio.no
Universitet i Bergen

Professor Øyvind Frette
oyvind.frette@ift.uib.no
Professor Bjørn Tore Hjertaker
bjorn.hjertaker@ift.uib.no
Norges Teknisk- Naturvitenskaplige Universitet

Professor Erik Wahlström
erik.wahlstrom@ntnu.no
Professor Jon Andreas Støvneng
stovneng@nt.ntnu.no
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet

Professor Torbjørn Eltoft
torbjorn.eltoft@uit.no
Professor Odd Erik Garcia
odd.erik.garcia@uit.no
Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet

1. amanuensis Espen Olsen
espen olsen@nmbu.no
Professor Achim Kohler
achim.kohler@nmbu.no
Universitetet i Stavanger

Professor Helge B. Larsen (nestleder til 31.12.2016)
helge.b.larsen@uis.no
Varamedlem: Professor Per Amund Amundsen
per.a.amundsen@uis.no
Høgskolen i Sørøst-Norge

Professor Lars Morten Johansen
Lars.M.Johansen@usn.no
Norsk Studentorganisasjon

Kristoffer Johansen
kjo07178@gmail.com
Norsk Fysisk Selskap
Professor Åshild Fredriksen (observatør)
ashild.fredriksen@uit.no
Professor Are Raklev (vara)
ahye@fys.uio.no
Fysikklærerforeningen

Morten Trudeng, leder NFL (observatør)
morten.trudeng@asker.vgs.no

Oppdatert 24.01.2017 av Viggo Hansteen